tai xiu 1.25

Theo dõi tải xuống
tai xiu 1.25

tai xiu 1.25

tải game gamvip r88 | 48613mọi người đang chơi  |  thời gian  :  

  • tai xiu 1.25
  • tai xiu 1.25
  • tai xiu 1.25
  • tai xiu 1.25

tai xiu 1.25 Người chơi quan tâm đến trò chơi này có thể vào trang web của chúng tôi để tải về và chơi thử.

L? H?o ??ng!

"Ta bi?t, Thiên Hành qu?n!"

M?t lúc sau, L? H?o ?ang ? t?i m?t khách s?n trong m?t th? tr?n nh? b?m s?, qu? nhiên, anh chàng này ?ang ? g?n ??y, sau khi ?i xa thành ph? Baiyue hàng ngàn d?m thì máy liên l?c tr? nên kh?ng s? d?ng ???c.

"Phá v?!"

H?c Gouzi, h?n kh?ng ph?i ch? là m?t con qu? v? thu?t th?i sao?

Th?t là m?t k? ki?m ti?n!

Trong nháy m?t, toàn b? ngo?i thành n?m sáu cái Tam D??ng ??u bi?n m?t, ??ng t?nh c?ng kh?ng quá l?n.

Lúc này, m?t ti?ng kêu chói tai l?i vang lên.

R?t nhanh, m?t v? siêu c??ng hét lên: "H?p tác, m?i ng??i, h?p tác. Nh?ng v? gi? này cho ??n khi ch?m t?i ??u Khiêm ??u v? d?ng. Th? nguyên t? b? m?c k?t trong tr?n pháp. Tu?n theo quy t?c c?a Xích Nguy?t. Nhanh lên!"

Sau khi ?i b? kho?ng n?m sáu phút, m?t h?i tr??ng xu?t hi?n tr??c m?t chúng t?i.

L? H?o suy ngh? m?t chút r?i nói: "Nh?ng... ng??i c?ng có th? th? cách khác, tr? thành qu?n nh?n!"

Tuy r?ng h?n kh?ng nhìn th?y b?t k? ?oàn ánh sáng l?n nào, nh?ng ?i?u ?ó ch? có th? bi?u th? ??i ph??ng kh?ng ph?i siêu n?ng l?c, mà có th? là m?t v? gi?.

L? H?o v? m?t bình t?nh: “S? ph? c?a ta có m?t ngày nói v?i ta, h?n ??i này kh?ng có hi v?ng vào ??u Thiên, t?m h?n ?? t?n th??ng, cho nên h?n s? s?ng bình yên ? ?m Thành. N?u kh?ng thành c?ng, h?n s? n? tung vì L?n tr??c gi?t ch?t nh?ng ng??i ?ó. "Siêu n?ng l?c m?t tr?ng ?? ?ang t?i."