yo88a

Theo dõi tải xuống
yo88a

yo88a

xskt bình phước hôm nay | 487mọi người đang chơi  |  thời gian  :  

  • yo88a
  • yo88a
  • yo88a
  • yo88a

yo88a Người chơi quan tâm đến trò chơi này có thể vào trang web của chúng tôi để tải về và chơi thử.

Sau ?ó, L? H?o b? ra m?t cái giá nh? ?? ??i l?y m?t gi?t.

V? ph?n H?u Hi?u Th?n... ???ng nhiên s? có ng??i ??i phó h?n.

Ph? T? pháp Hình s?.

Lúc này, trên áo giáp c?a L? H?o xu?t hi?n m?t v?t n?t l?n.

Khu?n m?t anh ta ??y màu xám.

c?u nói ?ùa!

N?u b?n cho nó, v?n ?? là gì?

H?n nhìn L? H?o m?t lúc sau m?i nói: "Ma ng?n c?a ng??i, b?n ch?t, n?ng l??ng và l?c l??ng th?ng nh?t, có th? coi là m?t ??o pháp ??c bi?t. Ng??i duy nh?t có th? ch?ng l?i ??i ??o chính là ??i ??o! N?ng l??ng thu?n khi?t và ?òn t?n c?ng b?ng máu, ?òn t?n c?ng n?i n?ng, kh? n?ng th?n bí. T?n c?ng kh?ng th? làm t?n h?i ??n s?c m?nh c?a ??i l?... nh?ng ?à thì có th?!"

Nh?p chu?t!

Ai có ??a v? cao h?n!

N?u kh?ng ph?i ?? ki?m ti?n thì t?i s? kh?ng dám ??n ??y.

Kh?ng ??n m?c.