xskt v

Theo dõi tải xuống
xskt v

xskt v

xổ số mega | 7438mọi người đang chơi  |  thời gian  :  

  • xskt v
  • xskt v
  • xskt v
  • xskt v

xskt v Người chơi quan tâm đến trò chơi này có thể vào trang web của chúng tôi để tải về và chơi thử.

T?i mu?n ??p ch?t h?n ngay b?y gi?!

Nh?ng khi Ng?n Nguy?t v? s? d?n d?n xu?t hi?n, t?ng v? s? l?n l??t xu?t hi?n, h?n phát hi?n ra r?ng v? s? Ng?n Nguy?t, nhóm ng??i này có th? có nhi?u v?n ?? khác nhau, nh?ng nh?ng ng??i này ???c coi là chính tr?c, ít nh?t h? r?t chính tr?c. t?t h?n nh?ng ng??i khác.

"M?i ng??i trên ??o ??u t?p trung v? ??y. Trong vòng n?m phút, ai ch?a ??n... s? b? gi?t!"

"..."

Anh Yong kh?t m?i l?nh lùng!

Cách m?i?

kh?ng ??i nào!

M?i ng??i nhìn t?i, t?i nhìn b?n, có ng??i có chút t?c gi?n.

M?t lúc sau, Nam Tuy?n b??c vào: "Ta v?a nh?n ???c tin t?c t? hoàng th?t. Di tích do th? k? tài chính cung c?p s? chính th?c m? c?a vào ngày mai! Ta ???c m?i cùng nhau ?i th?m dò..."

Thiên Hành H?u?

Dashu c?ng than th? r?ng anh ?y ?ang t? ??a mình vào ch? ch?t.

L? H?o gi?t mình, ?úng v?y.

Kh?ng bi?t qua bao l?u, Ng?c K? ?ang mu?n ch?y tr?n, ??t nhiên bên tai c? vang lên m?t gi?ng nói khàn khàn: “Em tên gì?”